Get Involved

 

YPEF - the biggest European school contest dedicated to forests and forestry - click on Get Involved

 Witamy!

Vítajte !

Willkommen!

Vítejte!

Tere tulemast!

Sveiki atvykę!

Laipni lūgti!

Kalosorisate!

Bem-vindo!

Вітаєм Вас!

Üdvözöljük!

Bine ati venit!

Willkommen!

Živijo!

 

Yassou!

 

 

Regulamin Krajowego Etapu VI Edycji Międzynarodowego Konkursu „Young People in European Forests” YPEF 2015/2016

Międzynarodowy Konkurs „Young People in European Forests” YPEF 2015/2016 (szósta edycja) jest adresowany do młodzieży z krajów Europy. Jego celem jest promocja wiedzy o bioróżnorodności europejskiej przyrody i zrównoważonym rozwoju w leśnictwie, a przede wszystkim wiedzy o lasach Europy. Organizacja konkursu jest oparta na współpracy organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją leśną, szkół oraz instytucji odpowiedzialnych za gospodarkę leśną w krajach uczestniczących w konkursie. W Polsce organizatorem konkursu jest Krajowa Komisja YPEF i Towarzystwo Przyjaciół Lasu.

Uczestnicy konkursu

1. Uczestnikami konkursu w Polsce są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych będący na początku roku szkolnego 2015/2016 w wieku od 13 do 20 lat.

2. Uczestnicy biorą udział konkursie w zespołach trzyosobowych. Wszyscy członkowie zespołu muszą umieć posługiwać się językiem angielskim, który jest językiem oficjalnym etapu krajowego oraz etapu europejskiego.

Przebieg konkursu  

3. VI Edycja Krajowego Etapu w Polsce Międzynarodowego Konkursu „Young People in EuropeanForests” YPEF 2015/2016 odbywa się w roku szkolnym 2015/2016.

4. W Krajowym Etapie Konkursu uczestniczą szkoły, które zgłoszą udział w konkursie w terminie do dnia 31 marca 2016r. poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego udostępnionego na stronie ypef.eu/files/formularze2016/Formularz_zgloszeniowy_YPEF.xls. Uczestnictwo w konkursie uczniów tworzących trzyosobowe zespoły jest dobrowolne.

5. Krajowy Etap Konkursupodzielony jest na dwie części: Część I- eliminacje oraz Część II- finał krajowy

Część I- eliminacje

6. Do konkursu zgłaszają się trzyosobowe zespoły wykonujące wspólnie (bez ingerencji osób spoza zespołu) jedną pracę.

7. Zadaniem zespołu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej w języku angielskim na temat „Forests in Poland and Europe. Characteristics and management.”. Praca może stanowić ogólne omówienie tematu lub może skupić się na jednym z aspektów zagadnienia wybranym przez zespół.

8. Do wykonania pracy można wykorzystać dowolnemateriałyźródłowe (z podaniem źródła), jednak najbardziej liczy się osobiste zaangażowanie autorów w dzieło. Nie wystarczy powielenie informacji dostępnych w publikacjach i Internecie.

9. Prezentacja multimedialna (zdjęcia, grafiki, filmy, utwory muzyczne opatrzone komentarzem tekstowym) może zawierać maksymalnie 15 slajdów oraz na końcu prezentacji dwa slajdy dodatkowe: jeden z wykazem materiałów źródłowych wraz z ich autorami, drugi z danymi autorów prezentacji: imiona i nazwiska autorów, nazwę szkoły i klasę do której uczęszczają autorzy. Prezentacja powinna być wykonana w formacie.ppt, pptx. lub pdf. Maksymalna wielkość pliku wynosi 7 MB. Plik powinien być opisany zgodnie z wzorem: YPEF VI PL Nazwisko 1, Nazwisko 2, Nazwisko 3 (nazwiska autorów prezentacji).

10. Nauczyciel - Nauczyciel-koordynator przesyła oddzielnym mailem każdą prezentację multimedialną wraz z formularzem wysyłkowym, znajdującym się na ypef.eu/files/formularze2016/Formularz_wysylkowy_YPEF.xls do Krajowej Komisji YPEF na adres office@ypef.eu do dnia22 kwietnia 2016 roku.

11. Krajowa Komisja YPEF dokonuje oceny nadesłanych prac i wyłaniaokoło30najlepszychprac, których autorzy wezmą udział w II części konkursu. W przypadku, gdy więcej prac otrzyma taką sama najniższą a kwalifikującą ocenę, ich autorzy również biorą udział w II części konkursu.

Część II- Finał Krajowy

12. Autorzy wybranych najlepszych prac uczestniczą w Finale Krajowym Konkursu, który odbędzie się w dniu 24 maja2016 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Finał rozpocznie się o godz. 11.00 i trwać będzie 90 minut.

13. Tematyka Finału Krajowego obejmuje wiedzę z dziedziny przyrody, geografii, ochrony przyrody i nauk leśnych dotyczącą lasów Europy. Wymagany zakres wiedzy jest zawarty w pliku pdf. Booklet VI,który jest do pobrania na stronie www.ypef.eu.Uczestnicy konkursu przygotowują się do finału na podstawie materiałów w języku angielskim, zawartych w tym pliku.

14. Finał polegać będzie na odpowiedzi na 30-50 pytań testowych w języku angielskim. Pytania do krajowego konkursu finałowego są przygotowywane przez Krajową Komisję YPEF zgodnie z międzynarodowym regulaminem YPEF.

15. Uczestnicy otrzymują zestaw pytań: dotyczących lasów i leśnictwa Europy oraz innych krajów europejskich uczestniczących w konkursie, wraz z czterema odpowiedziami na każde z nich, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każde pytanie można otrzymać 0 lub 1 punkt. Odpowiedź można zaznaczyć tylko raz; niedopuszczalne są poprawki ani skreślenia. Członkowie zespołu rozwiązują test wspólnie. Niedopuszczalne jest korzystanie z jakichkolwiek źródeł wiedzy, urządzeń elektronicznych oraz pomocy osób trzecich. Dopuszcza się korzystanie ze słowników książkowych, skontrolowanych przez przedstawicieli Krajowej Komisji YPEF.

16. Krajowa Komisja YPEF zastrzega sobie możliwość weryfikacji wyników i decydowania o ostatecznej kwalifikacji zespołów w sytuacjach szczególnych.

17. Zwycięzcą Krajowego Etapu Konkursu jest zespół, który uzyska w finale największą liczbę punktów.

18. Jeżeli konkurs finałowy nie wyłoni jednoznacznie laureatów trzech pierwszych miejsc Krajowego Etapu Konkursu, zostaną oni wyłonieni w drodze dodatkowej dogrywki wśród zespołów o jednakowej liczbie punktów. Dogrywka będzie oparta na teście z mniejszą liczbą pytań. Wybór pytań pozostaje w gestii Krajowej Komisji YPEF. W dalszej kolejności decyduje ocenauzyskana za prezentację multimedialną.

Nagrody  

19. Główną nagrodą Krajowego Etapu Konkursu „Young People in EuropeanForests” YPEF 2015/2016jest uczestnictwo w Europejskim Finale Konkursu,który odbędzie się na przełomie września i października 2016 r., na Łotwie.Krajowa KomisjaYPEF przewiduje także nagrody rzeczowe dla:uczniów - członków trzech najlepszych zespołów i dla opiekujących się nimi nauczycieli.

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane umieszczone przy zgłoszeniach, w szczególności zmiany danych osobowych i/lub brak adresu e-mail, uniemożliwiające odszukanie uczestników i wręczenie nagród.

Postanowienia końcowe

21. Zgłoszenie pracy jest równoznaczne ze zgłoszeniem udziału w konkursie i akceptacją niniejszego Regulaminu.

22. Przedstawiciel placówki zgłaszając szkołę do konkursu oświadcza, że kierownictwo placówki wyraża na to zgodę.

23. Zgłoszenie pracy przez uczestników jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu YPEF (na mocy Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 D.U. nr 133 poz. 833 z późniejszymi zmianami). Uczestnicy wyrażają zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych oraz nazwy placówki, do której uczęszczają, na listach rankingowych wyników oraz ich wykorzystanie w inny sposób niezbędny do przeprowadzenia procedury konkursowej. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w działaniach promocyjnych organizatora związanych z realizacją celów statutowych Towarzystwa Przyjaciół Lasu.

24. Uczestnicy zgłaszając prace do konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie zgłoszonej pracy w publikacjach i działaniach promocyjnych organizatora. Uczestnicy w momencie zgłoszenia pracy w konkursie udzielają organizatorowi nieodpłatnej nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji/zgody na publiczne udostępnianie prac przez organizatora oraz wykorzystanie pracy na potrzeby podejmowanych przez organizatora akcji promocyjnych i innych działań związanych z realizacją celów statutowych Towarzystwa Przyjaciół Lasu. Uczestnicy wyrażają również zgodę na przetwarzanie swojej pracy poprzez wprowadzenie jej do sieci internetowej, wielokrotne utrwalanie pracy i zwielokrotnienie jej treści dowolną techniką.

25. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z tym, że uczestnicy są autorami przesłanej pracy, posiadają jej oryginały i przysługują im wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanej pracy oraz wszelkich zawartych w niej treści, a przedstawiciele ustawowi niepełnoletnich uczestników konkursu to poświadczają.

26. Uczestnicy zwalniają organizatora konkursu z odpowiedzialności z tytułu opublikowania zgłoszonej przez siebie pracy, a w przypadku pokrycia przez organizatora jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń, o których mowa w punkcie 19, uczestnik pokrywa wszystkie związane z tym faktem koszty.

27. Zgłoszenie udziału w konkursie uczestnika niepełnoletniego jest równoznaczne ze zgodą rodzica lub prawnego opiekuna na uczestnictwo swego podopiecznego w konkursie, a także akceptacją Regulaminu Konkursu i poświadczeniem pkt.24, 25, 26 i 27 Regulaminu Konkursu.

28. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie będą publikowane na stronie internetowej organizatora.