Get Involved

 

YPEF - the biggest European school contest dedicated to forests and forestry - click on Get Involved

 Witamy!

Vítajte !

Willkommen!

Vítejte!

Tere tulemast!

Sveiki atvykę!

Laipni lūgti!

Kalosorisate!

Bem-vindo!

Вітаєм Вас!

Üdvözöljük!

Bine ati venit!

Willkommen!

Živijo!

 

Yassou!

 

 

Regulamin Krajowego Etapu III Edycji Międzynarodowego Konkursu "Young People in European Forests" YPEF 2012/2013

Międzynarodowy Konkurs „Young People in European Forests” YPEF 2012/2013 (trzecia edycja) jest adresowany do młodzieży z krajów Europy. Jego celem jest promocja wiedzy o bioróżnorodności europejskiej przyrody i zrównoważonym rozwoju w leśnictwie, a przede wszystkim wiedzy o lasach Europy, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000. Organizacja konkursu jest oparta na współpracy organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją leśną, szkół oraz instytucji odpowiedzialnych za gospodarkę leśną w krajach uczestniczących w konkursie. W Polsce organizatorem konkursu jest Krajowa Komisja YPEF, utworzona przez Towarzystwo Przyjaciół Lasu i PGL Lasy Państwowe.

 

Uczestnicy konkursu

 

1. Uczestnikami konkursu w Polsce są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mający na początku roku szkolnego 2012/2013 wiek od 13 do 20 lat.

2. Uczestnicy biorą udział konkursie w zespołach dwu- lub trzyosobowych. Co najmniej jeden członek zespołu musi umieć posługiwać się językiem angielskim, który jest językiem oficjalnym etapu finałowego europejskiego i krajowego (dogrywki).

 

Zakres tematyczny konkursu

 

3. Tematyka konkursu obejmuje wiedzę z dziedziny przyrody, geografii, ochrony przyrody i nauk leśnych dotyczącą lasów Europy. Zakres wiedzy wymagany w konkursie jest zawarty w materiale umieszczonym na stronie www.ypef.eu.

4. Każdy zespół odpowiada na tę samą listę 50 pytań, wybranych według procedury ustalonej w międzynarodowym regulaminie YPEF spośród zestawów pytań przygotowanych przez organizatorów z poszczególnych krajów i przez Międzynarodową Komisję YPEF.

5. Pytania konkursowe etapu krajowego są formułowane w języku polskim a pytania finału krajowego (dogrywki) w języku angielskim.

6. Uczestnicy konkursu przygotowują się do konkursu na podstawie materiałów w języku polskim i angielskim zamieszczonych na stronie internetowej www.ypef.eu .

 

Przebieg konkursu

 

7. III Edycja Krajowego Etapu w Polsce Międzynarodowego Konkursu „Young People in European Forests” YPEF 2012/2013 odbywa się w roku szkolnym 2012/2013.

8. W Krajowym Etapie Konkursu uczestniczą zespoły ze szkół, które zgłoszą udział w konkursie w terminie do 08.03.2013 r. przesyłając pocztą, mailem lub faksem formularz zgłoszeniowy szkoły, którego wzór jest załącznikiem do niniejszego regulaminu. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres:

 

BIURO YPEF, 01-493 Warszawa, ul. Czerwonych Maków12/33,

email: office@ypef.eu tel/faks: 22 621 11 26.

 

9. Krajowy Etap Konkursu odbywa się w dniu 12.04.2013 r. w szkołach wybranych przez Krajową Komisję YPEF, za zgodą dyrektora placówki – tzw. szkołach YPEF. Bezpośrednio przed konkursem wybrane szkoły, w których odbędą się eliminacje (test) otrzymają listę pytań ustaloną przez Krajową Komisję YPEF.

10. W szkole YPEF w eliminacjach (teście) uczestniczą zespoły z tej szkoły oraz zespoły ze szkół skierowanych do szkoły YPEF przez Krajową Komisję YPEF. Komisja będzie dążyć, aby szkoły położone na terenie działania miejscowego nadleśnictwa wspólnie uczestniczyły w eliminacjach.

11. W każdej wybranej szkole zostanie powołana Szkolna Komisja Konkursowa, w której skład wejdą dyrektor szkoły oraz nauczyciele koordynatorzy ze szkół zaproszonych do udziału w teście W skład Szkolnej Komisji Konkursowej mogą wejść także: przedstawiciel Lasów Państwowych (np. nadleśnictwa) oraz przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Lasu.

12. Każda ze szkół YPEF, biorących udział w konkursie ma za zadanie rozpocząć konkurs o godzinie 14:00 a zakończyć o 15:30 w dniu 12.04..2013 r.

13. Uczestnicy otrzymują zestaw 50 pytań: 12 dotyczących lasów i leśnictwa Europy oraz po dwa pytania dotyczące krajów europejskich wraz z czterema odpowiedziami na każde z nich, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każde pytanie można otrzymać 0 lub 1 punkt. Odpowiedź można zaznaczyć tylko raz; niedopuszczalne są poprawki ani skreślenia. Członkowie zespołu rozwiązują test wspólnie.

14. Szkolne Komisje Konkursowe bezpośrednio po zakończeniu testu, w dniu 12.04..2013 zbiorą testy i dokonają komisyjnego sprawdzenia prac wykonanych przez zespoły w ramach eliminacji w szkole YPEF. Oryginały testów i protokół podpisane przez członków komisji prześlą pocztą w terminie (data stempla pocztowego) do 15.04.2013r. do BIURA YPEF, 01-493 Warszawa, ul. Czerwonych Maków 12/33, tel./faks 22 621 11 26. Kopertę należy opatrzyć dodatkowym napisem ”Konkurs YPEF III”. Niezależnie od tego protokół z konkursu (wyniki) należy również do 15.04.2013 r. przesłać e-mailem na adres office@ypef.eu lub faxem na numer 22 621 11 26 . Kopia dokumentacji pozostaje w szkole.

15. Krajowa Komisja YPEF na podstawie otrzymanych testów i sprawozdań tworzy Krajową Listę Rankingową zespołów.

16. 30 zespołów o najwyższej liczbie uzyskanych punktów bierze udział w Finale Krajowym (dogrywce), który odbędzie się w dniu 21.05.2013 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Liczba zespołów zaproszonych do finału krajowego może ulec zmianie ze względu na równą liczbę punktów uzyskanych przez startujące zespoły.

17. Krajowy konkurs finałowy rozpocznie się o godz. 12:00 i polegać będzie na odpowiedzi na 50 pytań testowych w języku angielskim. Pytania do krajowego konkursu finałowego są wybierane przez Krajową Komisję YPEF zgodnie z międzynarodowym regulaminem YPEF.

18. Krajowa Komisja YPEF zastrzega sobie możliwość weryfikacji wyników i decydowania o ostatecznej kwalifikacji zespołów w sytuacjach szczególnych.

19. Zwycięzcą Krajowego Etapu Konkursu jest zespół, który uzyska w finale największą liczbę punktów.

20. Jeżeli konkurs finałowy nie wyłoni jednoznacznie laureatów trzech pierwszych miejsc Krajowego Etapu Konkursu, zostaną oni wyłonieni w drodze dodatkowej dogrywki wśród zespołów o jednakowej liczbie punktów. Dogrywka będzie oparta na teście z mniejszą liczbą pytań. Wybór pytań pozostaje w gestii Krajowej Komisji YPEF.

 

Nagrody

 

21. Główną nagrodą Krajowego Etapu Konkursu „Young People in European Forests” YPEF 2012/2013 jest uczestnictwo w Europejskim Etapie Konkursu, który odbędzie się we wrześniu 2013 r. w Portugalii. Krajowa Komisja YPEF przewiduje także nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych szkół:

 

I nagroda wartości 10000 zł,

II nagroda wartości 5000 zł,

III nagroda wartości 3000 zł,

 

oraz nagrody rzeczowe dla:

uczniów - członków trzech najlepszych zespołów i dla opiekujących się nimi nauczycieli o łącznej wartości 6000 zł.

Nagrody rzeczowe zostały ufundowane przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

22. Międzynarodowa Komisja YPEF na podstawie wyników Krajowych Etapów Konkursu ustala, ile zespołów z poszczególnych krajów uczestniczy w Europejskim Etapie Konkursu YPEF 2012/2013.