Get Involved

 

YPEF - the biggest European school contest dedicated to forests and forestry - click on Get Involved

 Witamy!

Vítajte !

Willkommen!

Vítejte!

Tere tulemast!

Sveiki atvykę!

Laipni lūgti!

Kalosorisate!

Bem-vindo!

Вітаєм Вас!

Üdvözöljük!

Bine ati venit!

Willkommen!

Živijo!

 

Yassou!

 

 

...

Regulamin Krajowego Etapu
II Edycji Międzynarodowego Konkursu
"Young People in European Forests" YPEF 2011/2012


zatwierdzony przez Krajową Komisję Konkursową w dniu 7 marca 2012 r.


Międzynarodowy Konkurs "Young People in European Forests" YPEF 2011/2012 (druga edycja) jest adresowany do młodzieży z krajów Europy. Jego celem jest promocja wiedzy o bioróżnorodności europejskiej przyrody i zrównoważonym rozwoju w leśnictwie, a przede wszystkim wiedzy o lasach Europy, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000. Organizacja konkursu jest oparta na współpracy organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją leśną, szkół oraz instytucji odpowiedzialnych za gospodarkę leśną w krajach uczestniczących w konkursie. W Polsce organizatorem konkursu jest Krajowa Komisja Konkursowa YPEF, utworzona przez  Towarzystwo Przyjaciół Lasu i  PGL Lasy Państwowe.


Uczestnicy konkursu


1.    Uczestnikami konkursu w Polsce są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mający na początku roku szkolnego 2011/2012 wiek od 13 do 19 lat.
2.    Uczestnicy biorą udział konkursie w zespołach dwu- lub trzyosobowych. Co najmniej jeden członek zespołu musi umieć posługiwać się językiem angielskim, który jest językiem oficjalnym etapu finałowego.


Zakres tematyczny konkursu


3.    Tematyka konkursu obejmuje wiedzę z dziedziny przyrody, geografii, ochrony przyrody i nauk leśnych dotyczącą lasów Europy. Zakres wiedzy wymagany w konkursie jest zawarty w  materiale umieszczonym  na stronie www.ypef.eu .
4.    Każdy zespół odpowiada na tę samą listę  50 pytań, wylosowanych według procedury ustalonej w międzynarodowym regulaminie YPEF spośród zestawów pytań przygotowanych przez organizatorów z poszczególnych krajów i przez Międzynarodową Komisję Konkursową YPEF.
5.    Pytania konkursowe etapu krajowego są formułowane w języku polskim.
6.    Uczestnicy konkursu przygotowują się do konkursu na podstawie materiałów w języku polskim i angielskim  zamieszczonych na stronie internetowej www.ypef.eu .


Przebieg konkursu


7.    II Edycja Krajowego Etapu w Polsce Międzynarodowego Konkursu "Young People in European Forests" YPEF 2011/2012 odbywa się w roku szkolnym 2011/2012.
8.    W Krajowym Etapie  Konkursu uczestniczą zespoły ze szkół, które zgłoszą udział w konkursie w terminie do  21 marca 2012 r. przesyłając pocztą, mailem lub faksem formularz zgłoszeniowy szkoły, którego wzór jest załącznikiem do niniejszego regulaminu. Formularz musi być podpisany przez dyrektora szkoły i nauczyciela koordynującego. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres:


BIURO YPEF, 01-493 Warszawa, ul. Czerwonych Maków12/33,
email:  office@ypef.eu     tel/faks: 22 621 11 26.


9.    Krajowy Etap Konkursu odbywa się w dniu 18 kwietnia 2012 r. w szkołach wybranych przez Krajową Komisję Konkursową, za zgodą dyrektora placówki – tzw. szkołach YPEF. Bezpośrednio przed konkursem wybrane szkoły, w których odbędą się eliminacje (test) otrzymają listę pytań ustaloną przez Międzynarodową Komisję Konkursową YPEF.
10.    W szkole YPEF w eliminacjach (teście) uczestniczą zespoły z tej szkoły oraz  zespoły z sąsiednich szkół skierowanych do szkoły YPEF przez Krajową Komisje Konkursową. Komisja  będzie dążyć, aby szkoły położone na terenie działania miejscowego nadleśnictwa wspólnie uczestniczyły w eliminacjach.
11.    W każdej wybranej szkole zostanie powołana Szkolna Komisja  Konkursowa, w której skład wejdą dyrektor szkoły oraz nauczyciele koordynatorzy ze szkół zaproszonych do udziału w teście  W skład Szkolnej Komisji Konkursowej mogą wejść także: przedstawiciel Lasów Państwowych (np. nadleśnictwa) oraz przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Lasu.
12.    Każda ze szkół YPEF, biorących udział w konkursie ma za zadanie przeprowadzić konkurs pomiędzy godziną 10:00 a godziną 16:00 w dniu 18 kwietnia 2012 r.  Uczestnicy mają dziewięćdziesiąt minut na rozwiązanie testu. Szkoła YPEF (przeprowadzająca konkurs) uzgodni godzinę rozpoczęcia konkursu z pozostałymi szkołami i powiadomi o tym Krajową Komisje Konkursową.
13.    Uczestnicy otrzymują zestaw 50  pytań:  12 dotyczących lasów i leśnictwa Europy oraz po dwa pytania dotyczące  lasów i leśnictwa 19 krajów europejskich wraz z czterema odpowiedziami na każde z nich, z czego tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Za każde pytanie można otrzymać 0 lub 1 punkt. Odpowiedź można zaznaczyć tylko raz; niedopuszczalne są poprawki ani skreślenia. Członkowie zespołu rozwiązują test wspólnie.
14.    Szkolne Komisje Konkursowe po zakończeniu testu, w dniu 18 kwietnia 2012 zbiorą  testy i opatrzą je odpowiednim sprawozdaniem zawierającym listę uczestników, podpisaną przez członków Szkolnej Komisji Konkursowej. Testy i sprawozdanie  prześlą pocztą w terminie (termin wpłynięcia) do 7 maja 2012r. do BIURA YPEF, 01-493 Warszawa, ul. Czerwonych Maków 12/33, tel./faks 22 621 11 26. Kopertę należy opatrzyć dodatkowym napisem "Konkurs YPEF II" zaś sprawozdanie należy  przesłać dodatkowo e-mailem na  adres office@ypef.eu. Kopia dokumentacji pozostaje w szkole.
15.    Krajowa Komisja Konkursowa na podstawie otrzymanych testów i sprawozdań tworzy Krajową Listę Rankingową zespołów z podziałem na szkoły znajdujące się na terenie działania poszczególnych  Regionalnych  Dyrekcji Lasów Państwowych.
16.    Trzy najlepsze zespoły z terenu każdej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  (w przypadku równej ilości punktów powodującej zwiększenie liczby zespołów decyduje losowanie) biorą udział w Finale Krajowym (dogrywce), który odbędzie się w dniu 24 maja 2012 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Krajowy konkurs finałowy rozpocznie się o godz. 12:00 i podobnie jak etap krajowy w szkołach polegać będzie na odpowiedzi na 50 pytań testowych. Pytania dla krajowego konkursu finałowego są losowane przez Międzynarodową Komisję Konkursową YPEF zgodnie z międzynarodowym regulaminem YPEF.
17.    Zwycięzcą regionalnym jest ten zespół, który w finale uzyska największa liczbę punktów spośród trzech zespołów z danego regionu. W przypadku równej ilości punktów zostanie on wyłoniony w drodze losowania.          
18.     Zwycięzcą Krajowego Etapu Konkursu jest zespół, który uzyska w finale  największą liczbę punktów.
19.    Jeżeli konkurs finałowy nie wyłoni jednoznacznie laureatów trzech pierwszych miejsc Krajowego Etapu Konkursu, zostaną oni wyłonieni  w drodze losowania.          


Nagrody


20.    Główną nagrodą Krajowego Etapu Konkursu "Young People in European Forests" YPEF 2011/2012 jest uczestnictwo w Europejskim Etapie Konkursu. Krajowa Komisja Konkursowa YPEF przewiduje także nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych szkół:


I nagroda wartości 10 000 zł,
II nagroda wartości 5 000 zł,
III nagroda wartości 3 000 zł,


oraz nagrody rzeczowe dla:
 uczniów - członków trzech najlepszych zespołów i dla opiekujących się nimi nauczycieli,
 uczniów -  członków siedemnastu najlepszych zespołów regionalnych i dla opiekujących się nimi nauczycieli,
o łącznej wartości 40 000 zł.
Nagrody rzeczowe zostały ufundowane przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

21.    Międzynarodowa Komisja Konkursowa YPEF na podstawie wyników Krajowych Etapów Konkursu ustala, ile zespołów z poszczególnych krajów uczestniczy w Europejskim Etapie Konkursu YPEF 2011/2012, który odbędzie się we wrześniu 2012 r.